Čeština
Българ
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Německá plaketa prachových částic / Ekologická známka je pro vjezd do zelených ekologických zón povinná

Německá plaketa prachových částic / ekologická známka

Ekologická známka, zavedená v Německu 01.03.2017 v barvách červená, žlutá a zelená, opravňuje pouze v zelené variantě ke vjezdu do cca 60 německých ekologických zón.
Ekologická plaketa je v Německu povinná pro všechna osobni vozidla, autobusy, nákladní vozidla, která plánují vjezd do ekologické zóny. Lehká užitková vozidla jsou této povinnosti zproštěna.

Německá ekologická známka (v textu zákona nazývána plaketa prachových částic) se dělí do tří různých kategorií dle škodlivin. Na plaketě je vyznačena SPZ vozidla a razítkem také místo, které plaketu vydalo.
Jakou barvu plakety získá vozidlo s konkrétní emisní třídou registrované mimo Německo je stanoveno prostřednictvím EURO-tříd, příp. datem první registrace vozidla, a to v klasifikační tabulce EURO.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

Zelené ekologické zóny v Německu

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

V Německu bylo již zřízeno cca 60 ekologických zón, v nichž platí povinnost vlastnit plaketu pro všechna vozidla tříd N1-N3 a M1-M3 8osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla).

Zřízení ekologické zóny je v Německu v kompetenci obcí, které stanoví hranice ekologické zóny plán na ochranu kvality ovzduší.
Kde konkrétně jsou hranice lokálních ekologických zón a jaká jsou příp. místní povolení pro výjimky se můžete v mnoha jazycích dočíst na stránce Umwelt-Plakette.de.
Jakmile ke stabilně platným zeleným zónám dodatečně od roku 2018 přibydou zákazy vjezdu pro dieslová vozidla nebo budou zavedeny modré zóny, dozvíte se relevantní informace na stránce Blaue Plakette.

Pokles škodlivých látek díky ekologické plaketě

Neboť i v Německu je nutné stále snižovat různé emise, jako jsou prachové částice, oxid siřičitý a oxidy dusíku, je vjezd do všech německých ekologických zón (s jednou výjimkou) povolen pouze se zelenou ekologickou plaketou.
Navíc do některých německých měst budou od roku 2018 smět vjet pouze vozidla, jejichž NOx-emise budou splňovat zákonné předpisy. Buď se přistoupí k zavedení zón se zákazem vjezdu pro dieslová vozidla (obecný zákaz vjezdu diselových vozidel) nebo k zavedení modré plakety, která odpovídá třídě škodlivin 5 a bude přidělována benzinovým vozidlům nebo dieslovým vozidlům s nízkým podílem škodlivin.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

Hrozící zákaz dieslových vozidel v Německu a modré NOx ekologické zóny

S modrou plaketou je umožněn vjezd do tzv. „modrých ekologických zón”, které mohou být obcemi zřízeny dodatečně k již existujícím zeleným ekologickým zónám.
Modré ekologické zóny budou zřizovány tam, kde jsou obzvláště vysoké koncentrace NOx emisí a kde jsou výrazně překročeny zákonné hodnoty.

Modré ekologické zóny, nebo jinak také nazývané zóny zákazu vjezdu dieslových vozidel, mohou být zřízeny jak trvale, tak pouze s přechodnou platností. Trvalé, pevně stanovené zóny jsou srovnatelné se zelnými ekologickými zónami. Dočasně platné zóny vyhlášené dle povětrnostních podmínek platí pouze v konkrétních, měnících se časech. Pro zjištění stavu dočasných zón (kdo s jakou plaketou smí do zóny vjet) se prosím informujte prostřednictvím aplikace Green-Zones, která poskytuje informace o povolení k vjezdu v reálném čase.

Veškeré ekologické zóny v Evropě – jaké zákazy vjezdu platí v které dny pro které typy vozidel s jakou plaketou/vinětou?

Zakoupení plakety/viněty pro francouzské, německé, rakouské, dánské či jiné evropské ekologické zóny není často postačující.

Rozhodující pro evropskou komerční dopravu a turistickou individuální i autobusovou dopravu je povědomí o barvě nebo třídě viněty/plakety, která umožňuje vjezd do národních ekologických zón s omezením NOx nebo prachových částic (zóny zákazu vjezdu dieslových vozidel). Rozhodující je také údaj,  do které trvalé či dočasné ekologické zóny je vjezd povolen nebo naopak zakázán jednomu ze 17 typů evropských druhů vozidel, a to včetně údajů v které hodiny a dny.

Pro zodpovězení těchto otázek je zapotřebí další informační služba, která je všem zákazníkům Green-Zones zdarma k dispozici prostřednictvím aplikace Green-Zones.

Jak funguje aplikace Green-Zones

Aplikace Green-Zones vychází z údajů databanky Green-Zones k národním a lokálním nařízením každého evropského státu a jeho měst a obcí. Aplikace zohledňuje aktualizace zákazů vjezdu a trvalých uzavírek pro dříve platné plakety a viněty ve všech trvalých i dočasných ekologických zónách Evropy, pro všechny typy vozidel a EURO-tříd.
Další informace k aplikaci Green-Zones v 9 jazycích zde.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.

Výše uvedený přehled ukazuje, které typy vozidel s jakými daty registrace nebo EURO normami mohou získat německou ekologickou plaketu.
Německá ekologická plaketa (označovaná také jako plaketa pevných částic) je povinná pro nákladní a osobní vozidla a autobusy v případě, že plánují vjezd do ekologické zóny.
Upozornění: Copyright tabulky vlastní EES European Eco Service GmbH.

Objednávka německé ekologické plakety pro zelené ekologické zóny v Německu.